ДО:  Д-Р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ

 

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ОТ СЪВЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА РАЗВЪДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Декларираме категорично несъгласие с изразената от Вас позиция пред контактната група на браншовите животновъдни организации относно подпомагането на развъдната дейност в страната.

 

Възмутени сме от пренебрежението, което се демонстрира към организации, които реално и въпреки досегашните затруднения работят, и постигат видими резултати.

Възмутени сме, че представителност в политиката за животновъдството имат силно компрометирани фермери и самозвани лидери, без дългосрочна визия за развитието на бранша, докато организации с реална членска маса не участвуват при вземането на решения, надхвърлящи един избирателен мандат.

Не искаме да вярваме, че ръководството  на Министерството на Земеделието и Храните не познава решаващата роля на развъдната дейност в животновъдството и няма желание за изработване на категорична политика в животновъдния сектор, а взема хаотични решения под заплахата от протести на шепа фермери с твърде виртуална представителност и съмнителен морал.

Очевидно развъдните органиции сме поставени в положение, в което трябва да защитим не само досегашните си резултати, не само своето бъдеще, а бъдещето на развъдната работа изобщо.

Впредвид гореизложеното, господин Министър, долуподписаните представители на законно работещи развъдни организации настояваме да ни приемете не по-късно от 12-ти ноември 2010 г, за да Ви представим нашето виждане и позиция.
За първи път, през последните 20 години, в развъждането се постави непозната досега практика на взаимодействие на държавата с неправителствените организации в областта на селекцията. Не искаме да вярваме, че това е политика само на ИАСРЖ, а не цялостна позиция на ръководството на МЗХ. Отказът от тази политика, зад която ние застанахме и твърдо подкрепяме, ще бъде отказ от последователност и ще превърне България в единствената държава в ЕС, неразвиваща собствена селекция.

В случай, че нашето искане отново бъде пренебрегнато, ние ще Ви демонстрираме своето съществуване, като организираме членовете си на общ протест по места и пред Министерството. Ние сме реални организации и нашите членове далеч надхв