След обнародването в Държавен вестник, брой 26 от 06.04 2010 г. на промените и измененията в Закона за животновъдството, ви предлагаме да се запознаете с новите моменти в него и какво засягат основните промени в него.

 

Какво се промени:

– В новия закон има ясно разграничаване на лично стопанство от ферма,
– Всеки животновъд сам ще преценява как ще се самоопределя

– Продукцията на регистрираните ферми ще подлежи на цялостен контрол по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Ясно разграничаване на управленските функции в отделните ведомства:

Новият закон за животновъдството предвижда ясно разграничаване на дейностите на МЗХ, ИАСРЖ и ОД “Земеделие”:
– В МЗХ специализираната дирекция “Животновъдство” ще организира държавната политика, ще разработва стратегии и програми, нормативи.
– Изпълнителната агенция за селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) ще осъществява контрол върху развъдната дейност, ще управлява и съхранява генетичните ресурси, ще управлява Националната референтна лаборатория за генетични анализи в животновъдството. Ще събира такси в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.
– ОД “Земеделие” ще осъществяват държавната политика на областно ниво.

Какво представлява Развъдна организация според новия закон:
– Развъдните организации ще се учредяват въз основа на свободна инициатива на физически и юридически лица за развъдна дейност по породи, линии или хибриди животни и ще извършват развъдна дейност с животни, собственост на нейните членове.
– Ще извършват развъдна дейност с животни от един вид.
– В рамките на вида животни могат да се сдружават различни развъдни организации.

– Развъдните организации трябва да бъдат вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието за юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
– Отпада изискването за представяне на сертификат от Патентното ведомство.

 

За национален координатор по генетичните ресурси е определена ИАСРЖ – към нея се създава Национален съвет от представители на неправителствени организации.

Кога и как се отнема разрешително на развъдна асоциация?

Министърът на земеделието и храните отнема разрешението на развъдната организация за извършване на развъдна дейност, когато тя:
– не е започнала да осъществява развъдна дейност;
– застрашава съществуването на породата;
– не предоставя информация на контролните органи;
– дискриминира своите членове;
– неправомерно изразходва финансовите средства, предоставени й от държавата.

Важни промени за породите с местно значение:

– В Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни е разписано, че Българската държава в лицето на МЗХ е собственик на сертификатите на местните (автохтонни) породи и създадените в страната.

Нови понятия и разграничаване на животновъдните обекти:

Животновъдните обекти се разграничават на база начина на използване и предлагане на продукцията. Въвеждат се следните понятия:
– “Лично стопанство”- това е животновъден обект, в който се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни за лична консумация. Личните стопанства няма да могат да реализират директни продажби. Който не подлежи на ветеринарен контрол, няма право да продава продукцията си на крайни клиенти.
– “Ферма” – животновъден обект, в който се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни за предлагане на пазара и се регистрира по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност – така на пазара ще се предлагат суровини и храни, които са под ветеринарен контрол.
– Отделно се регламентира дейността на животновъдните обекти, разположени в планинските и необлагодетелстваните райони с наредба на министъра на земеделието и храните, с цел да се отрази спецификата на тези региони.

 

Важно: Дейността в една ферма се извършва от едно лице

Какво предвижда още закона:  Селскостопанската дейност в една ферма да се извършва само от едно лице. Това се налага  поради персонализацията  здравеопазване на животните и ясно дефиниране на лицата, подлежащи на финансово подпомагане.

Важно за всички фермери:

Според Закона за животновъдството ще се подпомагат фермите, които предлагат продукция на пазара и по един или по друг начин произвеждат стоки, за които се плащат данъци.