Днес ,със заповед на Министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов,бе  „взет скалпа“ на Българската национална организация на зооинженерите за развъждане  породите селскостопански животни. Мотивите са :

– Непредоставяне на нужната информация на контролния орган/ИАСРЖ/;

– Несъответствие на прилаганият метод за контрол на продуктивните качества с действащата нормативна уредба;

– Неправомерно разходване на средствата по схемата за държавна помощ за развъдните организации,

като с тези си действия се застрашава съществуването на породите Синтетична Популация Българска Млечна и Плевенска черноглава овце,както и Черношарена и Кафява порода крави.