На 28 май в гр. Сливен, ще се проведе традиционното Национално изложение по животновъдство. Използвам възможността да поканя фермери, специалисти и просто любители на животните да се насладят от докосването с това огромно, живо богатство на нашата страна.

Изложенията на животни са важна част от развъдната дейност, където развъдни организации, селекционери и фермери могат да покажат резултатите от своята дейност, резултатите от творческия процес наречен селекция на животните. Както природната стихия насочва развитието и формира живата природа около нас, така и селекционера насочва изменението на домашните животни според потребностите на обществото. За разликата от работата с глината и камъка, освен умения и талант, преобразуването на живата материя изисква много знания, отговорност, любов. Селекцията трябва да се води така, че да не се навреди на животните. Животното не е гърне, което можеш да разбиеш, ако не ти хареса, и да почнеш отначало. То е устроено по същия начин както и неговия „ваятел”. Изложенията са мястото където може да се покаже резултатът от „живото творчеството” и да се отдаде дан на творците – селекционерите.

 

Националното изложение по животновъдство е традиция, но освен традиционните организатори – Министерството на земеделието и храните, Селскостопанска академия, двата най – стари и престижни аграрни университети – Тракийския и Аграрния в град Пловдив, за пръв път то се организира с активното участие на почти всички развъдни организации в страната. Това е резултат от новата политика на ръководството на министерството и на ИАСРЖ. Политика, подчинена на един принцип – съвместна работа на министерството, развъдните организации, фермерите. Този принцип е ясно регламентиран в новите промени на Закона за животновъдството чрез създаването на консултативен съвет по животновъдство и съвет за управление на генетичните ресурси към изпълнителния директор на ИАСРЖ от ръководителите на развъдните организации.

За пръв път на развъдните организации се дава възможност активно да участвуват във формирането на държавната политика. Според мен проблемът на животновъдството беше в това, че държавата „смачкваше” инициативата, опитваше се да решава проблеми, които не познава, измисляше приоритети, т.е. работеше сама за себе си и в себе си. Проблемите възникват в реалното производство, в реалния живот. Те трябва да се поставят от фермерите, а държавата, съвместно с техните представители, да търси решенията.

 

И накрая, отново за селекцията. За огромно съжаление за последните 20 години тази система у нас беше методично и последователно разбивана, и тотално разбита. Сега започваме от „А” не смея да кажа и „Б”. Започваме от първите стъпки на селекционния процес – идентификация на животните и контрол на продуктивните качества. А страните с развито животновъдство се занимават с търсене на маркери на количествените признаци.

 

Трябва ясно да се разбере, че години насажданият нихилизъм по отношение на националните генетични ресурси, години прокламираното и реализирано безумно становище, че не се нуждаем от собствени генетични ресурси, че не се нуждаем от селекция, че е достатъчно само да внасяме постоянно от „топ генетиката” на света, е причината за незавидното състояние на животновъдството ни днес. Двайсетте години неуспех показаха несъстоятелността на тази теза. Няма да се впускам в подробности, но трябваше ли отново с неуспехите си да доказваме, че за една страна като България, с огромно разнообразие на природни, климатични и стопански условия  на първо място стои не високия генетичен потенциал за животните, а възможността за неговата реализация. Тази възможност минава през адаптивната способност, а изграждането на адаптивни механизми към условията на средата е последователен и продължителен процес, който никога не може да завърши ако постоянно се разбива чрез „вливане” на нова и нова „топ генетика”.

 

Без да създадем животните подходящи за нашите условия, колкото и субсидии да даваме, колкото и пари да наливаме в храненето и технологията на отглеждане животновъдството винаги ще е обречено. Ясно осъзнавайки това, цялата дейност на ИАСРЖ ще бъде насочена към обезпечаване на честна и професионална дейност за изграждане на основата на животновъдството – висококачествени национални генетични ресурси.