Проект!

 

ПРАВИЛНИК

 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С този правилник се уреждат състава, функциите, структурата и организацията и дейността на Националния съвет по генетични ресурси, наричан по-нататък „Съвета”.

 

Глава втора

СТАТУТ НА СЪВЕТА

 

Чл. 2. (1) Националния съвет по генетични ресурси е постоянен консултативен орган към Националния координатор по генетични ресурси в животновъдството, съгласно чл. 18а ал.3 от Закона за животновъдството.

(2) В съответствие с чл. 18а, ал.3 от Закона за животновъдството, национален координатор по генетичните ресурси в животновъдството е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ).

(3) Членовете на Съвета имат равни правна при изготвяне на становища, предложения, проекти на подзаконови актове, схеми, решения и др., отнасящи се до управлението и съхраняването на генетичните ресурси, развъдната дейност и свързаните с нейното осъществяване и ефективност дейности в животновъдството.

 

Глава трета

ФУНКЦИИ НА СЪВЕТА

 

Чл. 3. (1) При осъществяване на функции си, Националният съвет по генетични ресурси подпомага Изпълнителният директор на ИАСРЖ при реализиране на държавната политика, прилагането на единните правила и критерии на Европейския съюз и реализиране на общата селскостопанска политика на съюза в областта на развъдната дейност, управлението и съхраняването на генетичните ресурси.

(2). Националният съвет по генетични ресурси, изпълнява функциите си по ал. 1 като прави предложения и дава становище:

 1. при определяне на националните приоритети по управление, съхранение и устойчиво използване на националните генетичните ресурси в животновъдството;
 2. по инициативите, работата и участието на страната ни в международни органи и организации, свързани с управлението на генетичните ресурси, съхраняването на генофонда и биологичното разнообразие на животинските видове на Планетата.
 3. при разработване на национални, трансгранични и други международни стратегии и програми за опазване и устойчиво развитие на генетичните ресурси в животновъдството, в съответствие с националните приоритети;
 4. при разработване на нормативни актове в областите, посочени в чл. 2, ал. 3, като дава конкретно заключение относно тяхното приемане, изменение, допълнение или отмяна;
 5. по конкретни дейности, свързани с планирането, организацията, управлението и контрола по отношение на опазването и устойчивото развитие на националните генетични ресурси, на развъдната дейност, на други дейности в животновъдството, свързани с повишаване на неговата ефективност и просперитет;
 6. за използването на икономически и финансови механизми за подпомагане на националните генетичните ресурси, развъдната дейност и животновъдството, като цяло;

(3). Националният съвет по генетични ресурси, подпомага дейността на националния координатор, като предлага и подпомага:

 1. изготвянето на анализи за състоянието на генетичните ресурси и развитието на отделните отрасли на животновъдството като прави прогнози за процесите и препоръки за тяхното управление;
 2. организирането на публични дискусии по въпросите на развитието на генетичните ресурси в животновъдството;
 3. организирането на публични изяви, свързани с популяризирането на развъдната дейност и националните генетични ресурси – изложения, аукциони, конференции и т.н.;
 4. внедряването на прогресивни био- и информационни технологии в управлението на генетичните ресурси и развъдната дейност;
 5. унифицирането на развъдната документация и използвания софтуер в областта на развъдната дейност;
 6. реализирането на конкретни дейности по изпълнението на развъдните програми на развъдните организации.

(4). Националният съвет по генетични ресурси консултира Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството при:

 1. определянето на актуални стратегически направления в управлението на генетичните ресурси и развъдната дейност с цел изпълнение на приоритетни цели на МЗХ;
 2. обсъждане и прилагане на стратегии и оперативни действия на МЗХ в областта на животновъдството, в съответствие с Общата селскостопанска политика, свързани с по-висока доходност и конкурентоспособност на отрасъла;
 3. вземане на дългосрочни решения относно държавната политика в областта на съхраняването и управлението на генетичните ресурси и развъдната дейност;
 4. определяне на националните стратегически направления на научните изследвания в животновъдството;
 5. разработване и предлагане на специализирани програми и курсове за обучение в областта на развъдната дейност, управлението и съхраняването на генетичните ресурси в животновъдството.

 

Глава четвърта

СЪСТАВ И СТРУКТУРА НА СЪВЕТА

 

Чл. 4. (1) Националният съвет по генетични ресурси в животновъдството се състои от председател, секретари и членове.

(2) Председател на Съвета е изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдтвото в качеството си на Национален координатор по генетични ресурси.

(3) Секретар на Съвета е директорът на главна дирекция „Селекция и репродукция в животновъдството”. Секретари на секциите на Съвета са служителите на Главна дирекция „Селекция и репродукция в животновъдството”.

(4) Членове на СЪВЕТА са:

1. по един представители на всички развъдни организации, получили разрешение по чл.29б ал.2 от Закона за животновъдството;

2. научни работници, посочени от развъдните организации и приети с консенсус от съответната секция на Съвета;

3. боят на членовете по т. 2 не може да формира повече от 40% от общата численост на съответната секция.

(5) Сдруженията по ал.4., т.1 определят своите представители съгласно уставите си.

(6) Поименният състав на Националният съвет по генетични ресурси се определя със заповед на изпълнителния директор на ИАСРЖ, на основата на писмено предложение на ръководителите на сдруженията по ал. 4., т.1 и избор от членовете на съответната секция по ал. 4., т.2.

(7) Участието на членовете в работата на Съвета е лично и те могат да бъдат замествани от други лица само по изключение, след предварително информиране на секретарите на СЪВЕТА.

(8) Представители на заинтересовани страни, не включени в състава на Съвета, могат да участват в работата му във връзка с обсъждане на теми и проблеми засягащи дейността им, без право на глас.

 

Чл. 5. (1) Промени в състава на Съвета се правят въз основа на писмено предложение от съответната развъдната организация, съобразно изискванията за членство по настоящия Правилник.

(2) Промените се утвърждават със заповед на Изпълнителният директор на ИАСРЖ.

 

Чл. 6. (1) Председателят на Съвета:

1. представлява Съвета пред всички органи и организации у нас и в чужбина;

2. насрочва заседанията и утвърждава дневния ред;

3. ръководи заседанията и цялостната работа на Съвета;

4. представя на Министъра на земеделието и храните, други национални и международни институции и организации, предложенията и становищата на Националният съвет по генетични ресурси в животновъдството и съдейства за тяхното изпълнение;

5. информира Съвета относно движението и изпълнението на неговите предложения, становищата и инициативи.

 

Чл. 7. (1) Секретарите на Съвета организират и координират дейността, провеждането на заседанията, водят архива и кореспонденцията на Съвета.

(2) Секретарят на Националният съвет по генетични ресурси в животновъдството, координира дейността на секретарите на секциите на Съвета по организиране и подготовка на заседанията на секциите и изпълнява функциите по ал 1. за Контактната група като:

 1. подготвят проект на дневния ред за заседанията на Контактната група;
 2. организират провеждането на заседанията, включително достъпа до материалите по точките от дневния ред или предоставянето им;

4. организира воденето на протокол от заседанията;

5. изпраща на членовете на Контактната група копие от протокола с приетите решения;

6. води архива на контактната група;

7. осъществява връзката и координацията между членовете на контактната група.

(3) Секретарите на секции изпълняват функциите по ал. 1 за съответната секция на Националният съвет по генетични ресурси в животновъдството като:

1. подготвят проект на дневния ред за заседанията на секцията;

2. изпращат с придружително писмо копие от утвърдения дневен ред на всички членове на секцията;

3. организират провеждането на заседанията, включително достъпа до материалите по точките от дневния ред или предоставянето им;

4. водят протокол от заседанията;

5. изпращат на членовете на секцията копие от протокола с приетите решения;

6. водят архива на секцията;

7. осъществява връзката и координацията между членовете на секцията.

(4) Националният съвет по генетични ресурси в животновъдството може да създава работни групи за предлагане на решения на въпроси и проблеми, свързани с развитието на животновъдството или за предоставяне на становища и изготвяне на оценки по отделни направления на животновъдството. В работните групи се включват утвърдени специалисти и експерти в областта на животновъдството.

 

Глава пета

Организация на дейността на Съвета

Чл. 8. (1) Националният съвет по генетични ресурси в животновъдството осъществява своите функции по секции, както следва:

І. Секция «Говедовъдство».

ІІ. Секция «Биволовъдство».

ІІІ. Секция «Овцевъдство».

ІV Секция «Козевъдство».

V Секция «Свиневъдство»

VІ. Секция «Коневъдство».

VІІ. Секция «Птицевъдство».

VІІІ. Секция «Пчеларство».

ІХ. Секция «Застрашени от изчезване и изчезващи породи».

(2) Секциите работят по индивидуален план и осъществяват функциите по глава трета, за съответния отрасъл на животновъдството.

(3) По предложение на председателят на Националния съвет по генетични ресурси, всяка секция избира по един представител за формиране на Контактна група, разглеждаща въпроси от общ интерес за животновъдните отрасли.

(4) Предложенията, решенията и становищата на Контактната група по ал. 2 се приемат след утвърждаването им от всички секции на Съвета.

(5) Националният съвет по генетични ресурси в животновъдството е постояннодействащ орган, който заседава ежемесечно, както следва: секции «Биволовъдство», «Свиневъдство» и «Коневъдство» – всяка последна сряда от месеца; секции «Говедовъдство», «Овцевъдство» и «Козевъдство» – всеки поселеден четвъртък на месеца; секции «Птицевъдство», «Пчеларство» и «Застрашени от изчезване и изчезващи породи» – всеки поседен петък на месеца.

(6) При необходимост съветът се свиква на извънредни заседания по предложение на председателя или по искане на повече от 1/3 от членовете на съответната секция.

 

Чл. 9. (1) Заседанията на Съвета се провеждат в сградата на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството в гр. София.

(2) По предложение на председателя или членовете на Съвета, заседанията могат да се провеждат и на друго място, което се обявява предварително, заедно с дневния ред на заседанието.

 

Чл. 10. Заседанията на Националният съвет по генетични ресурси в животновъдството са открити.

 

Чл. 11. (1) Заседание на Съвета протичат при предварително обявен дневен ред, който се изготвя от секретарите, утвърждава се от председателя на Съвета и се изпраща, заедно с материалите от дневния ред, на членовете на Съвета, най-малко 5 работни дни преди датата на заседанието.

(2) Всеки член на Съвета може да прави предложения до секретарите на Съвета за включване на въпроси в дневния ред.

(3) На заседанието могат да се разглеждат и въпроси, невключени в предварително обявения дневен ред, след гласуване с обикновено мнозинство, в присъствието на всички членове на съответната секция или контактната група.

 

Чл. 12. (1) Заседанията на Съвета се считат за редовни, ако на тях присъстват повече от половината от списъчния състав на съответната секция или на контактната група. При липса на кворум се насрочва ново заседание.

(2) Всеки от членовете на Съвета, в случай че е възпрепятстван да присъства на заседание, може да изрази писмено становището си по материалите от дневния ред, като същото се зачита за глас. Становището се прилага към протокола от заседанието.

(3) При възникване на проблеми, които изискват спешни решения, по изключение може да се обсъдят и приемат решения неприсъствено. В този случай решенията се приемат с обикновено мнозинство от всички членове на Съвета.

(4) Съветът се ръководи от неговия председателя.

(5) Всеки член на Съвета е с право на един глас.

(6) Решенията на Съвета се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове с явно гласуване.

(7) При равенство на гласовете, решаващ е гласът на председателя на Съвета.

 

Чл. 15. (1) Членове, които не участват редовно в повече от една трета от заседанията на Съвета през годината се предлагат от Секретаря, за отзоваване от развъдната организация и предлагането на нов член. Промяната се утвърждава със заповед на Изпълнителния директор на ИАСРЖ.

 

Чл. 16. (1) На заседанията на секциите на Съвета и на Контактната група се води протокол.

(2) Протоколът се подписва от секретаря на съответната секция.

(3) Към протоколите с приетите решения се прилагат и документите, обсъдени на заседанията.

(4) Протоколите, решенията и другите документи се съхраняват от секретаря на секцията.

(5) В срок до 7 дни след провеждането на всяко заседание, копия-извлечения от протоколите, съдържащи решенията и предложенията се изпращат от секретаря до всички членове на секцията, до секретаря и до председателя на Съвета.

 

Чл. 17. Организационно-техническото обслужване на дейността на Националният съвет по генетични ресурси в животновъдството се осигурява от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

 

Чл. 18. (1) За своята дейност членовете на Съвета не получават възнаграждение.

(2) Членовете на Съвета, които не живеят в населеното място, в което се провежда заседанието на Съвета, се командироват за сметка на организациите които представляват.

 

Чл. 19. (1) Решенията на Националният съвет по генетични ресурси в животновъдството са публични и се публикува в отделен раздел на официалната интернет – страница на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

(2) Изявления от името на Националният съвет по генетични ресурси в животновъдството пред средствата за масово осведомяване може да прави Националния координатор по генетични ресурси в животновъдството.

 

Чл. 20. Промени в организацията на работа, правилата и функциите на Съвета се извършва със заповед на министъра на земеделието и храните на основата на предложение от Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

 

Заключителни разпоредби

§ 1. Правилникът се издава на основание чл. 18а, ал.4 от Закона за животновъдството.

§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на издаването му от министъра на земеделието и храните.