Обявена е обществена поръчка по реда на чл. 79, ал.1, т.7 от ЗОП с предмет: „Доставка на автомобилно гориво за нуждите на Сдружение „Национална асоциация за развъждане на млечни овце в България“, чрез използване на карта за безналично плащане“

Вид на поръчката: Доставки
Документацията за обществената поръчка може да намерите тук:

Техническа спецификация
Решение за откриване на процедура
Борсов договор