Порода овце СПБМ

Тя е най-многобройната и най-широко разпространена Българска порода овце, с предназначение за добив на вълна, мляко и месо.

Породата е създадена чрез прилагането на система на хибридизация, като за основа са използвани тънкорунни, полутънкорунни и местнипороди за мляко черноглава плевенска и старозагорска, като са използвани кочове от породите източнофризийска, АСАФ и АВАСИ.

В различните райони на страната се наблюдават фенотипни различия между животните.

След създаването на тези типове животни, започва целенасочена селекция по типизиране на създадената популация.

Селекцията по новосъздадената порода е съсредоточена преди всичко по оеднаквяване на различията в млечността.

Галерия

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОРОДАТА:

  • Животните от тази порода имат дълго и добре развито тяло, вимето е голямо с правилно поставени цицки, подходящо за машинно доене.

  • Животните от породата са бели, но се срещат индивиди с цветни петна по главата и краката.

  • Руното е бяло, костната система е здрава.

  • Животните от тази популация се характеризират с много добра жизненост и адаптивност към районите, в които се отглеждат.

  • Млечността е основен признак, по който се селектират животните от тази порода.

  • Определя се, чрез измерване на млякото в литри за доен период, което достига от 150 до 220л.

  • Средната плодовитост за популацията е 120-130%. Овцете са с тегло от 60-67кг, а кочовете 85-95кг, средният настриг на вълна е 3.5-4кг.