По повод публикуваната декларация от развъдните организации, относно желание за среща с министър Найденов,от МЗХ излязоха с отговор който публикуваме в пълния му  вариант:

 

 

УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА РАЗВЪДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

 

 

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Министерство на земеделието и храните по електронната поща на министър Мирослав Найденов, Ви уведомяваме за следното:

Първо бихме искали да изразим своето разочарование и огорчение, че за политиката на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и неговото ръководство не съдите по делата, а реагирате на слухове, правите кардинални заключения от препредадени ви, извадени от контекста фрази.

Ръководството на МЗХ ясно осъзнава ролята на развъдната дейност като основа на просперитета на животновъдството и факта, че без нейното възраждане в нашата страна, не е възможно и възраждането на животновъдството. Показателно за това е, че и в условията на тежка икономическа криза, успяхме да защитим пред Европейската комисия Схема за държавната помощ „Помощ за водене на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните”, нотифицирана до 2013 г. Нещо повече, помощта за 2010 г. е изцяло изплатена на коректните развъдни организации.

Оценяваме високо и Ви благодарим за констатацията, че „За пръв път през последните 20 години в развъждането се постави непозната досега практика на взаимодействие на държавата и неправителствените организации.” Именно доброто взаимодействие, което успяхме да изградим чрез Изпълнителната агенция по селекция и репродукция (ИАСРЖ) и добрата ни съвместна работа, а не пренебрежение, е причината за по – редките ни срещи с вас. Убедени сме, че регламентираният в Закона за животновъдството Национален съвет по генетични ресурси и в бъдеще ще остане мястото, където ще поставяте и ще решавате проблемите на развъдната дейност.

Що се отнася до „политиката на ИАСРЖ” и „позицията на ръководството на МЗХ”, ИАСРЖ е изпълнителен орган на Министерството на земеделието и храните и според чл. 3б ал.1 на Закона за животновъдството „подпомага министъра на земеделието и храните при провеждането на държавната политика в областта на развъдната дейност, управлението и съхраняването на генетичните ресурси”. С новите изменения и допълнения на Закона за животновъдството, приети при настоящето управление, правомощията на ИАСРЖ са значително разширени и ще продължават да се разширяват, съгласно Решение на Министерски съвет №560 от 29.07.2010 г. за приемане на План за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация. Можем отговорно да заявим, че „политиката на ИАСРЖ” зад която, както пишете „застанахме и твърдо подкрепяме”, е политика на Министъра на земеделието на храните.

В заключение, бихме искали да Ви уверим, че ние имаме категорична и последователна политика в областта на развъдната дейност и в бъдеще, както и до сега, тази политика ще се определя единствено и само чрез консенсус между нейните субекти – МЗХ и развъдните организации.