У К А З А Н И Я

 

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ

„ВРЕМЕННА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ПРЕРАБОТКАТА И ТЪРГОВИЯТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ  С ЦЕЛ СЪХРАНЯВАНЕ НА СТОПАНСТВАТА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПРИ НАСТОЯЩАТА ФИНАНСОВА И ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА”

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1Правно основание

 

Временна общностна рамка за мерките за държавна помощ за подпомагане на достъпа до финансиране при настоящата финансова и икономическа криза (2009/C 83/01)

Изменение на Временната общностна рамка за мерките за държавна помощ за подпомагане на достъпа до финансиране при настоящата финансова и икономическа криза (2009/C 261/02) – точки 4.2.2. буква ж), 4.2.2. буква з), 4.7. ал.2

Чл. 12, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, букви “а” и „б” от Закона за подпомагане на  земеделските производители (ЗПЗП).

§ 23. До 31 декември 2010 г. могат да се прилагат временни мерки за държавни помощи, съвместими с общия пазар въз основа на чл. 87, параграф 3, буква „б“ от Договора за създаване на Европейската общност, ако Комисията е уведомена и са спазени всички условия съгласно Съобщение на Комисията – Временна общностна рамка за мерките за държавна помощ за подпомагане на достъпа до финансиране при настоящата финансова и икономическа криза (ОВ, C 16/1 от 22 януари 2009 г.) от Закона за насърчаване на инвестициите.

Решение на Министерски съвет  от 19.05.2010 г.

 

2. Цел на помощта

 

Съгласно Решение на Министерски съвет от 19.05.2010 г., средствата по държавната помощ се предоставят приоритетно на подсектор „Млечно животновъдство”. Подпомагат се земеделските производители, занимаващи се с първично производство на селскостопански продукти с цел насърчаване на достъпа до финансиране при настоящата финансова и икономическа криза и запазване на стопанствата.

 

3. Ползватели

 

3.1. Помощта се предоставя на земеделски производители, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция в млечното животновъдство – физически лица, еднолични търговци и юридически лица,  отговарящи на следните условия:

  • Да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ бр. 10 от 1999 г.) за 2007, 2008, 2009 и 2010 г.
  • Да нямат изискуеми задължения към Фонда;
  • Да не са свързани лица по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с длъжници на Фонда;
  • Да нямат публични задължения към държавния бюджет;
  • Да са регистрирани/пререгистрирани по ЗТР (за юридически лица и еднолични търговци)

 

3.2. Бенефициенти на помощта не могат да бъдат земеделски производители, които не отговарят на условията от т. 3.1, както и тези, които са били във финансово затруднение преди 1 юли 2008 г. Помощта може да бъде предоставена на тези земеделски производители, които са във финансови затруднения след тази дата, в следствие на финансовата и икономическата криза.

 

3.3. Подпомагат се земеделски производители, осъществяващи дейност в първичното производство на селскостопански продукти в сектор животновъдство, които:

а) към датата на кандидатстване са ферми за производство на сурово краве мляко, категоризирани в І-ва, ІІ-ра или ІІІ група съгласно Наредба № 4 от 19.02.2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти;

б) притежават най-малко 5 броя биволици в стадото, или

в) притежават най-малко 10 броя крави в стадото, или

г) притежават най-малко 50 броя овце-майки в стадото, или

д) притежават най-малко 50 броя кози-майки в стадото, или

е) притежават най-малко общо 50 броя овце-майки и кози-майки в стадото 

 

4. Размер на предоставената Държавна помощ

 

Общият размер на предоставената на едно стопанство помощ по схемата не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 EUR. Ако стопанството е получило помощ, попадаща в регламентите de minimis до 7 500 EUR, то тази сума, получена след 01 януари 2008 г. трябва да бъде приспадната от средствата, предвидени от УС на ДФ”Земеделие” по Временната мярка за тази държавна помощ.

 

5. Начин на предоставяне и изплащане на помощта

 

Земеделските производители подават заявление за подпомагане и съпътстващи документи по образец в отдел „ПСМП” към ОД на ДФ”Земеделие” по местонахождение на извършване на дейността.

Отдел „ПСМП” извършва документална проверка за верността на информацията, предоставена от кандидата за подпомагане, както и за спазването на изискванията за допустимост на заявлението.

ДФЗ обобщава информацията от подадените заявления и прави предложение пред УС на Фонда за разпределение на сумите, в зависимост от размера на стопанството.

ДФЗ взема решение за одобрение на заявлението или прави отказ. Проверява се, дали помощта няма да доведе до превишаване на общия размер помощ, получена от стопанството (земеделския производител) в периода от 01 януари 2008 г. към момента на кандидатстване до равнище, надхвърлящо тавана от левовата равностойност на 15 000 EUR. Ако един земеделски производител е получил помощ, попадаща в регламентите de minimis, то тази сума получена след 01 януари 2008 г. трябва да бъде приспадната от средствата, предвидени от УС на ДФ”Земеделие” по Временната мярка за тази държавна помощ.

ДФЗ сключва договор с бенефициента за предоставяне на помощта.

            Преди да бъде изпратено досието в Централно управление на Фонда, данните на земеделския производител и параметрите по мярката се въвеждат в базата данни под ЛОТУС.

По сключените договори, отдел „ПСМП” нарежда сумата по банковата сметка на земеделския производител в срок до 3/три/ работни дни след получаване на досиетата и одобрените заявки от Централно управление.

 

 

 

 

6. Документи за предоставяне на помощта

 

6.1. За предоставяне на помощта, земеделският производител представя следните документи:

а/ заявление по образец за кандидатстване от земеделския производител, в което декларира:

  • липсата на задължения към Фонда;
  • липса на свързаност по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с длъжници на Фонда;
  • размер на получена друга минимална помощ от 01.01.2008;
  • към 1 юли 2008 г. не е бил в затруднение;
  • след 01 юли 2008 г., в резултат на финансовата и икономическа криза е в затруднение;

б/ копие от регистрационна карта, удостоверяваща актуална регистрация за земеделския производител по Наредба 3 от 1999 г. за 2007, 2008, 2009 и 2010 г., ведно с разпечатка за наличния брой животни от Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на НВМС.

в/ удостоверение за наличието или липсата на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, издадено от съответната Териториална дирекция на Националната агенция по приходите, но не по-късно от два месеца преди датата на подаване на документите в териториалната структура на ДФ „Земеделие”;

г/ копие от удостоверение за индивидуална млечна квота за доставки и/или за директни продажби – само за производителите на краве мляко;

д/ решение на компетентния орган на управление на юридическото лице за ползване на помощта;

6.2. Комплектованото досие включва:

а/ изискуемите документи по т.6.1.;

б/ договор за предоставяне на държавна помощ в 2 екз.;

в/ справка-извлечение от ЛОТУС;

г/ контролен лист за окомплектованост, легитимност, съответствие с критериите и размер на помощта, съдържащ заключение, че искането на земеделския производител отговаря/не отговаря на условията по схемата, и препоръка да се разреши/да се откаже финансово подпомагане.

д/ контролен лист за движението на досието;

е/ заявка за плащане на средствата по договора, представена в три екземпляра.

 

7. Контрол и отговорности

 

7.1. ДФЗ контролира общата стойност на изплатените помощи да не надхвърля левовата равностойност на 15 000 EUR на земеделски производител. Получените помощи de minimis, считано от 01.01.2008 г., съгласно Регламент 1535/2007, да са включени в средствата, предвидени и одобрени от УС на ДФ”Земеделие” по Временната мярка за тази държавна помощ.

 

7.2. След изплащане на помощта, ДФЗ извършва проверка за констатиране състоянието и размера на стопанството, за което е получено подпомагане, на база Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на НВМС.

 

7.3. Земеделските производители, получили държавна помощ по схемата са длъжни да поддържат регистрация като земеделски производители до изтичане срока на договора.

 

7.4. Земеделските производители запазват стопанството за една календарна година, считано от датата на  договора.

 

 

 

7.5. При нецелево използване на предоставената държавна помощ по схемата, включително и при деклариране на неверни данни, както и при неспазване на задълженията по т.7.3. и т.7.4., вземането на Фонда става изискуемо и земеделският производител възстановява получените средства, заедно със законната лихва от датата на получаването им.

 

7.6. При прекратяване на регистрацията си по Наредба №3/1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители преди изтичане срока на договора , вземането на Фонда става изискуемо и земеделският производител възстановява получените средства, заедно със законната лихва от датата на получаването им. 

 

8. Срокове на помощта

8.1. Срок за подаване на заявленията – от 25 май до 18 юни 2010 г.;

8.2. Срок за договаряне на средствата в отдел „ПСМП” – от 12 юли до 23 юли 2010 г.

8.3. Крайна дата за сключване на договор в ЦУ и изплащане на средствата – до 13 август 2010 г.

 

9. Спазване на правилата за държавни помощи

 

9.1. Помощта, съгласно тази схема е вид държавна помощ, предоставена при условията на правото на Европейския съюз.

 

9.2. При подпомагане при условията на тази схема договорът между Фонда и земеделския производител не може да се променя по отношение на страни по договора, предмета на подпомагане, включително не са допустими прехвърляния на права и задължения по него.

 

Забележка: Доказване на регистрация като земеделски производител от предходни години, с цел представяне история на стопанството се допуска в следните случаи:

Регистрация по Наредба 3/1999 като ФЛ и през следващи години като ЕТ , ЕООД (или обратно);

Регистрация на съпрузи през различните години;

Наследници на регистриран ЗП през предходни години.

Регистрация на родители и деца и обратно.